در یک سیستم سیاسی سالم همین یه قلم برای اینکه رئیس جمهور وقت به اشد مجازات در قانون جزا محکوم بشه کفایت میکنه. https://t.co/xg0qGYuGzN .