یه عده هم هشتاد و چار و هشتاد و هشت تزشون این بود به احمدی نژاد رای بدیم نظام سقوط کنه!! .