خانمها حتماً باید حجاب کامل با روبنده داشته باشند وگرنه مهمونی نمیرم .