رفتارهای این روزای قوه قضائیه در ورود به حریم خصوصی مردم یادآور خاطرات اول انقلابه که میگن کمیته به رختخواب ملتم سرک میکشید .