یه عادت بدی که دارم همیشه کلیدهامو به سوئیچ ماشین وصل میکنم. یه بار ماشینو نصف شب گذاشتم دم مکانیکی سوئیچم از زیر در پرت کردم تو مکانیکی... .
:)) ‎· ابوتایغر