رسیدم دم خونه دیدم ای دل غافل کلیدندارم ساختمون ده واحدی بودایستگاه پلیس هم پنجاه متری خونه با هر بدیختی و ترس ولرزی بودعین نینجاها پریدم تو .