اهل فن معتقدن کولر گرفتن بی وقفه از ماشین ولو ایرانی تحت هیچ شرایطی تاثیری در سلامت ماشین نداره چون نیروی چندانی بر موتور وارد نمیکنه ولی... .