ولی بنظرم در این استدلال چنتا نکته مغفول مونده یکی نوسان باری هست که از قطع و وصل شدن مکرر کولر به موتور وارد میشه... .