یکی هم فشاری که کولر با ترکیب حرارت داخل کاپوت و دور تند فن به اتصالات برقی و سیم کشی ماشین وارد میکنه .