آخه تا حالا کجای دنیا تو کدوم کشور صاحب فوتبال امام جمعه برای تیم فوتبال اسم انتخاب کرده؟ .