گری سیک: کار بی بی سی طوفان در فنجان چای است /مناسبترین توصیف همینه .