شهردار تهران مأموریتش جفت و جور کردن پروژه های نان و آبدار برای برادران پیمانکاره از وقتی دولت عوض شده نقشش حیاتی ترم شده .