آدم اگه میتونست خودشو طوری تنظیم کنه که نهایت روزی دو سه تا سیگار بکشه خیلی خوب بود. بیشترش فقط از روی عادته و پدر درآر .