پسره میگفتن فوق لیسانس دانشگاه تهرانه ولی منشی شده. امروز یه کم به حرفش گرفتم. خلاصه حرفاش: شبای قدر مسجد ارک، چاره درد اقتصاد فقط "دکتر" .