خلاصه انگار از دانشگاه تهران هم فقط یه اسمی مونده .