اون اوائل فکر میکردم بحث کسره و ه فقط سوژه جوک و شوخیه به مرور فهمیدم عده‌ای واقعاً مشکل دارن سر این قضیه! .