دیگه پروسه تحصیلات دانشگاهی هم ماجرای کره خر و الاغ شده. اونایی هم که چیزی بلد شدن قطعاً مطالعه خارج از چارچوب داشتن .