برای اینکه نگه گوجه سبز قرمز میگه گوجه قرمز! خب خودتونوراحت کنید بگید آلوچه دیگه .