مرحله بعدی حمله دادستانی به فروشگاههای فروشنده آلبوم و استودیوی ضبطش https://t.co/dmhu2hAh9z .