اتهام این شخص افساد فی الارض بوده نه تجاوز ضمنا به بیست و سه نفر تونسته تعرض کنه https://t.co/PTWBfPHtK3 .