اقلا هفتاد هشتاد درصد اینایی که دم افطار دم آش و حلیمیا صف میکشن روزه نمیگیرن .