معاون وزیری که زندانی سیاسی شده، نخست وزیر و رئیس مجلسی که محصور شدن. حلقه‌ای که روزبروز تنگ تر میشه https://t.co/HiMs8ZYB1D .