کلی اینترنتو زیر و رو کردم ولی متاسفانه مرجع تقلیدی پیدا نکردم که بگه سیگار جزء مبطلات روزه نیست. میخواستم اگه جایی خفت شدم بگم مقلد اونم .