متاسفانه در امر تجاهر حتی عذر شرعی هم پذیرفته نیست وگرنه میگفتم پریودم .