هفتاد درصد نمک خندوانه جناب خان بود سی درصدش کمدینهایی مثل علی مسعودی که دیگه نیستن https://t.co/op8BOLpAwu .