شهرداری کلی از پول مردمو هزینه میکنه اتوبان میسازه بعد چند برابر اون پولو میگیره مجوز مجتمع تجاری میده که همون اتوبانو بند بیاره #کوروش .