بنظرم الان لایق ترین وزیر برای استیضاح کسی نیست جز علی جنتی وزیر ارشاد .