اختیارات دادستان تهرانو رهبران کشورهای مهم دنیا هم ندارن https://t.co/OPBx1LV7bH .