اومدم بیرون تو خلوتی بعدافطار نون بگیرم. مورچه تومحل پر نمیزد. تو نونوایی کسی نبود یهو چهار پنج نفر اومدن تا بیام بیرون وضع محل مثل سابق شد! .