سازمان مللو باید تجاری سازیش کنن بدن دست بخش خصوصی که دستش جلوی اینو اون دراز نباشه.عین کاری که از زمان هاشمی در موردسپاه و وزارت اطلاعات شد .