صدا و سیما به صورت رسمی انحصار پخش تلویزیونی دستشه ولی به صورت غیررسمی انحصار پخش اینترنتی و سینمارو هم در دست داره .