یه دوره تزشون این بود که با تولید زیاد فیمهای تلویزیونی سینمارو زمین بزنن که البته نتونستن. الان با پخش گزینشی تیزرها اعمال قدرت میکنن .