بیمار خیابانی؟! اصطلاح زننده‌ای نیست؟ https://t.co/C1eGISgJLw .