حاضر نیستم حتی یک ریال هم برای آزادی مرتکب قتل عمد هزینه کنم. هیچ خیری هم توش نیست تازه قانونگذار و دادگاه رو ترغیب میکنه به ادامه روند فعلی .