غیر از مواد مخدر که باعث بالارفتن نرخ اعدام در ایران شده برای قتل هم درجه بندی مناسب در نظر گرفته نشده. یا عمده و مستوجب قصاص یا غیرعمد .