حتی در مورد دفاع مشروع که روی کتاب قانون خیلی دایره موسعی داره ولی در عمل بعید میدونم حتی یک مورد هم این دفاع در دادگاهی پذیرفته شده باشه .