یعنی این مرگ بر امریکائیهایی که میگیم شامل محمد علی نمیشده؟ ظاهراً خیلی مورد علاقه نظامه .