الان تازه آنلاین شدم منتظر هجوم توئیتهای تمسخر فوت حبیب به سبک پاشایی هستم .