یعنی سایپا و ایرانخودرو هم تعطیل بشن ملت همینقدر عزاداری میکنن؟ .