این خاطرات خوبی که ملت از ارج دارن احتمالاً مربوط به قبل از مصادره شدن و دولیت شدنشه وگرنه کدوم صنایع دولتیمون موفق بودن که این دومی باشه؟ .
دقیقن همینه ‎- Mamad
دولتیه؟ ‎- ابوتایغر
@abutiger اینطور گفته میشه ‎- طغرل