هر روز خبر جدیدی از حمله به مهمونیای خصوصی مردم میاد ولی نکته جالب اینه هیچ کدوم تهران نیست .