ملتی که سر آب جوش مجانی هم دعوا و چاقوکشی راه میندازن .