خودشون با ندونم کاری این شرایطو ایجاد میکنن ولی بازم وقتی کار سر وقت انجام نشه و مشکلی پیش بیاد هیچ عذری نمی‌پذیرن .