تکرار کنید: "علاالدین بروجردی، مجتبی ذوالنوری و جواد کریمی قدوسی" https://t.co/uhmJHqrebo .