یه باگ توئیتر اینه اگه کسیو میوت و بلاک و هرچیش کنی بازم اگه کیوتش! کنن توئیتش دیده میشه .