روزنامه به اصطلاح اصلاحطلب چرا باید بره گزراشی کار کنه که هیچ خیر دنیا و آخرتی توش نیست و نتیجش فقط اینه؟ https://t.co/aLkFS0SC2E .