آقا جدی انگار قوه قضاییه داره علیه قوه مجریه کودتا میکنه پسفردا اگه آملی لاریجانی کابینه به مجلس معرفی کرد تعجب نکنی https://t.co/zBhGIjkR6d .