پیرمرد بدبخت در تنهایی خودش مست کرده پاش گیر کرده به مبل خورده زمین دیر بهش رسیدن تو بیمارستان مرده! .