قانون آئین دادرسی کیفری قدیم(اصول محاکمات جزائی) تا هشتادوهشت معتبر بود. به پرونده میگفت دوسیه بازپرس مستنطق و...آدم یاد کارگاه علوی میفتاد .