تلویزیون میگفت وسعت آلمان اندازه دو استان ایرانه با جمعیت هشتاد ملیون! من همیشه شنیدم آلمان کشور آروم و بی ترافیک وتمیزیه فک میکردم ازخلوتیه .